Vul hieronder uw emailadres in om aan te melden voor de huurwoningen mailing lijst

Vul aub een geldig emailadres in.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Intervast Beheer B.V.

Besloten vennootschap Intervast Beheer B.V. (hierna: Intervast Beheer) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27152035 en is gevestigd aan Van Marumstraat 43 (2562LR) te 's-Gravenhage.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Intervast Beheer.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5.Diensten: de Diensten die Intervast Beheer aanbiedt zijn alle diensten in de ruimste zin van het woord binnen de makelaardij, hierbinnen kan Intervast Beheer zowel optreden als verhuur-, aankoop- en verkoopmakelaar, vastgoedmanagement met betrekking tot het pand van Opdrachtgever, zoals commercieel en technisch beheer, het aanvragen/opstellen van energielabels alsmede de verkoop van grond en/of percelen.

6. Intervast Beheer B.V.: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

7. Opdrachtgever: het Bedrijf dat of de Consument die Intervast Beheer heeft aangesteld, opdrachten aan Intervast Beheer heeft verleend voor Diensten die door Intervast Beheer worden uitgevoerd, of waaraan Intervast Beheer een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Intervast Beheer, alsmede voorstellen van Intervast Beheer voor Diensten die door Intervast Beheer aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Intervast Beheer waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Intervast Beheer, elke Overeenkomst tussen Intervast Beheer en Opdrachtgever en op elke dienst die door Intervast Beheer wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Intervast Beheer aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Intervast Beheer niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Intervast Beheer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Intervast Beheer is slechts aan een Aanbod tot uitvoering van de Overeenkomst gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen de overeengekomen termijn wordt bevestigd. Niettemin heeft Intervast Beheer het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Intervast Beheer gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten, de verschuldigde vergoeding en eventuele overige kosten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Intervast Beheer zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Intervast Beheer heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Intervast Beheer te retourneren.

2. Intervast Beheer heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Intervast Beheer is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten alsmede de intrekkingskosten,  (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met Intervast Beheer wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Intervast Beheer wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Intervast Beheer is verbonden.

6. Slechts indien dit in de Overeenkomst omschreven staat kan Opdrachtgever een beroep doen op de wettelijke bedenktijd. Indien dit mogelijk is, is ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd mogelijk indien dit schriftelijk aan Intervast Beheer wordt gemeld.

7. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Intervast Beheer met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Intervast Beheer van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Intervast Beheer kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Intervast Beheer ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven, althans per e-mail beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van X aantal dagen/weken.

5. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Intervast Beheer tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Intervast Beheer is hierbij leidend. Intervast Beheer kan de Overeenkomst alleen voortijdig beëindigen in geval van een gewichtige reden. Een gewichtige reden is in ieder geval:

een ernstige verstoring van de relatie tussen Intervast Beheer en Opdrachtgever.

Indien Intervast Beheer de Overeenkomst voortijdig beëindigd zijn er geen kosten verschuldigd.

6. Zowel Opdrachtgever als Intervast Beheer kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Intervast Beheer nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

1. Intervast Beheer zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Intervast Beheer staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Intervast Beheer de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Intervast Beheer aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Intervast Beheer heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Intervast Beheer niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Intervast Beheer, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Intervast Beheer is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Intervast Beheer Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Intervast Beheer aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Intervast Beheer of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Intervast Beheer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Intervast Beheer kan, indien daartoe opdracht en volmacht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een (potentiële) huurder/koper teneinde een huur- of koopovereenkomst tot stand te brengen.

9. Intervast Beheer zal geen Overeenkomst sluiten c.q. een rechtshandeling verrichten uit naam van Opdrachtgever, tenzij hiervoor een voorafgaande en schriftelijke volmacht is verleend.

10. Indien na beëindiging van de Overeenkomst toch een koop- of huurovereenkomst tot stand komt tussen Opdrachtgever en een door Intervast Beheer voorgestelde derde, dient Opdrachtgever Intervast Beheer de overeengekomen vergoeding te betalen conform de oorspronkelijke overeenkomst.

11. De werkzaamheden van Intervast Beheer zien nimmer op enige vorm van juridische dienstverlening. Opdrachtgever dient zelf juridisch advies in te winnen en/of enig contract op te laten stellen en/of na te laten kijken door een daartoe opgeleide specialist.

12. Intervast Beheer zal alle activiteiten, welke redelijkerwijs tot het normale Vastgoedmanagement kunnen worden gerekend, uitvoeren. Indien zich na het aangaan van de Overeenkomst wijzigingen voordoen binnen de wet- en regelgeving, welke wijzigingen gevolgen hebben voor de in de vorige zin genoemde verplichting van Intervast Beheer, zal Opdrachtgever voor zijn rekening en risico ervoor zorg dragen dat, indien aan de orde, het betreffende vastgoed in overeenstemming met de gewijzigde wet- en regelgeving worden gebracht. Wanneer Opdrachtgever zijn verplichting als genoemd in de vorige volzin naar behoren is nagekomen, blijft de verplichting van Intervast Beheer als genoemd in de eerste volzin, onverminderd van kracht. Ingeval de door Intervast Beheer te verrichten werkzaamheden, als gevolg van die gewijzigde wet- en regelgeving, structureel verzwaren, zullen partijen in overleg treden over een aanpassing van de tussen hen overeengekomen vergoeding.

13. Intervast Beheer is verplicht om gehoor te geven aan redelijke verzoeken van Opdrachtgever om inzage te verstrekken in de bescheiden welke betrekking hebben op de werkzaamheden voortvloeiend uit het Vastgoedmanagement, één en ander voor zover passend binnen het normale Vastgoedmanagement.

14. In geval van diefstal, brand, vandalisme, inbraak en/of aanrijdingsschade, in overleg met Opdrachtgever, aangifte te doen bij de plaatselijke politie en het door de politie opgestelde proces-verbaal aan Opdrachtgever te doen toekomen. De extra werkzaamheden die hieruit voortvloeien voor Intervast Beheer zullen aan Opdrachtgever worden doorbelast op basis van een uurtarief, te vermeerderen met omzetbelasting.

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Intervast Beheer verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Intervast Beheer niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Intervast Beheer is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Intervast Beheer verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Intervast Beheer voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Intervast Beheer kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Intervast Beheer gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Intervast Beheer.

4. Door totstandkoming van de Overeenkomst machtigt de Opdrachtgever Intervast Beheer, binnen het kader van hetgeen ter zake uit de Overeenkomst voortvloeit, alle handelingen te verrichten die dienstbaar kunnen zijn aan het realiseren van de Overeenkomst. De Opdrachtgever dient Intervast Beheer steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever verleent Intervast Beheer reeds bij voorbaat alle bevoegdheden en autorisaties, welke bevoegdheden en autorisaties nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om activiteiten te verrichten die Intervast Beheer verhinderen in de uitvoering van zijn Diensten. Hieronder valt in ieder geval het inschakelen van een andere makelaar om deze Diensten te verrichten.

6. Opdrachtgever dient Intervast Beheer in staat te stellen om zijn verplichtingen in het kader van de WWFT en eventuele andere wettelijke verplichtingen na te komen.

7. Indien Intervast Beheer een pand of perceel van Opdrachtgever verkocht heeft en de koper van dit pand/perceel een beroep doet op een ontbindende of opschortende voorwaarde in de koopovereenkomst of op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd, dient Opdrachtgever dit direct schriftelijk aan Intervast Beheer te melden.

8. Opdrachtgever heeft een meldingsplicht in geval van eventuele schades en/of verbouwingen die hebben plaatsgevonden aan het pand/de woning van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een vergunning heeft aangevraagd en niet conform de vergunning handelt, is Opdrachtgever hier verantwoordelijk voor. Indien en voor zover Opdrachtgever dit niet meldt, komt de schade voortvloeiend hieruit voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8 - Adviezen en rapportages

1. Intervast Beheer kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, (bouwkundige) rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Intervast Beheer de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Intervast Beheer verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies. Ook indien Intervast Beheer Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer juridisch advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Intervast Beheer verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Intervast Beheer wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Intervast Beheer gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Intervast Beheer kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

5. Opdrachtgever zal Intervast Beheer schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 -  Metingen, plattegronden, fotografie en film

1. Intervast Beheer kan indien daartoe opdracht is gegeven een meting van het pand of het pand verrichten op basis van de norm NEN 2580. Hierbij kan Intervast Beheer een plattegrond opstellen. De plattegrond dient door Opdrachtgever gecontroleerd te worden. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de plattegrond gebruikt.

2. De door Intervast Beheer verrichte metingen en gemaakte plattegronden worden naar beste kennis en inzicht opgesteld, en zo getrouw mogelijk weergegeven. Intervast Beheer is niet aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige meting, plattegrond of fotoreportage. Dit geldt ook indien de Diensten door derden zijn verricht.

3. Opdrachtgever zal Intervast Beheer schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst, indien en voor zover relevant.

4. De uitvoering van de fotografiewerkzaamheden is inclusief het bewerken van foto's, tenzij anders overeengekomen.

5. Fotografie en film is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de stijl en aanpak van Intervast Beheer. Intervast Beheer is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen van Opdrachtgever.

6. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst Intervast Beheer genoodzaakt is aanvullend materiaal te huren, of het aantal foto’s of video's dient te verhogen of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hiervoor extra kosten gerekend worden. Intervast Beheer zal Opdrachtgever hiervan tijdig  op de hoogte stellen.

7. Intervast Beheer kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Intervast Beheer een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.

8. Het auteursrecht op de fotografische werken en het filmmateriaal berust uitsluitend bij Intervast Beheer, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van het werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals door Intervast Beheer bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op fotografisch werk of een inbreuk op de auteursrechten van Intervast Beheer is artikel 18 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

9. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de fotografische werken en het filmmateriaal, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Intervast Beheer waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend.

10. Opdrachtgever kan slechts de door Intervast Beheer goedgekeurde en bewerkte foto's en video's ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op 'ruwe', onbeperkte foto's.

Artikel 10 - Opstellen van energielabels

1. Intervast Beheer kan in opdracht van Opdrachtgever ondersteunen bij het laten opstellen van energielabels. De aanvraag geschiedt te allen tijde op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie. De beslissing voor de toekenning van een bepaald energielabel berust enkel en alleen bij de betreffende bevoegde instantie die oordeelt over de toekenning of ontzeggen van de betreffende energielabels.

2. Intervast Beheer is niet betrokken bij de opname van de energielabels, noch bij de toekenning hiervan. Opdrachtgever zal zelf en rechtstreeks een overeenkomst dienen aan te gaan met een derde partij die dit soort zaken regelt. Intervast Beheer is dan ook niet aansprakelijk indien en voor zover enige schade hierbij is ontstaan door de derde uitvoerende partij.

3. Uitgevoerde werkzaamheden zijn een momentopname op basis van het zicht, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de Certificerende Instantie steekproefgewijs een controle uitoefent. In het kader daarvan kan het zijn dat een herinspectie zal moeten plaatsvinden bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht hieraan mee te werken, en zal zelf met de betreffende derde partij hierover afspraken dienen te maken.

Artikel 11 - Feitelijke projectuitvoering

1. De dienstverlening van Intervast Beheer is enkel en alleen gericht op advisering en projectmanagement, in de breedste zin van het woord. Uitvoering van werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard op te leveren, worden te allen tijde verricht door derden waar Opdrachtgever zelf en rechtstreeks een overeenkomst mee heeft gesloten. Intervast Beheer is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de betreffende derde.

2. Intervast Beheer kan slechts adviseren en het project managen, maar is nimmer betrokken bij de feitelijke uitvoering door deze derden.

3. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar. Reclamaties dienen rechtstreeks bij de derde ingediend worden tenzij tussen alle betrokken partijen overeenstemming is bereikt dat Intervast Beheer namens Opdrachtgever bevoegd is om reclamaties in te dienen.

Artikel 12 - Technisch beheer

1. Intervast Beheer kan indien daartoe opdracht is gegeven Opdrachtgever ontzorgen bij het onderhoud van het pand door middel van technisch vastgoedbeheer. In geval van technisch beheer zal Intervast Beheer de volgende taken uitvoeren:

Uitvoeren periodieke woninginspecties (correct gebruik, schoonmaak, tuinonderhoud);

Coördineren van onderhoudswerkzaamheden;

Tegen meerprijs en in overleg: verbouwingen coördineren en laten uitvoeren door aannemers via Intervast Beheer of een aannemer naar voorkeur van Opdrachtgever;

Sparren over ontwikkelingen en ideeën omtrent verbouwingen, indien van toepassing;

Dit is een voorbeeld. Je dient dit zelf aan te vullen en/of te wijzigen.

2. Afgezien van het feit dat Intervast Beheer beschikt over enige technische kennis kan Intervast Beheer niet worden aangemerkt als bouwexpert. Tenzij anders overeengekomen behoort het niet tot de taken van Intervast Beheer om gebreken op te merken, de ernst daarvan te beoordelen,  bij oplevering als deskundige een werk op te nemen of anderszins bouwtoezicht te houden. Intervast Beheer is dan ook niet aansprakelijk voor niet opgemerkte gebreken, fouten in de uitvoering door derden of een gebrekkige toezicht op die derden.

Artikel 13 - Commercieel beheer

Indien overeengekomen kan Intervast Beheer zorg dragen voor commercieel beheer ten behoeve van Opdrachtgever. In geval van commercieel beheer zal Intervast Beheer de volgende taken uitvoeren:

 • Opnemen van het pand;
 • Fotoreportage maken;
 • Huurprijsbepaling;
 • Indien nodig eventuele Leegstandswet vergunning aanvragen;
 • Woningpresentatie op onze website en derden;
 • Bezichtigingen inplannen;
 • Screenen van potentiële kandidaten;
 • Doornemen van potentiële kandidaten met
 • Opdrachtgever (indien gewenst door Opdrachtgever);
 • Overdracht inplannen alsmede uitgebreide digitale inspectie van het gehuurde;
 • Sleutelbeheer;

Artikel 14 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Intervast Beheer is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Intervast Beheer, Intervast Beheer een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 15 - Voltooiing Overeenkomst

1. De Overeenkomst eindigt, tenzij anders overeengekomen indien:

 • Intervast Beheer de Overeenkomst is nagekomen en de afgesproken presentatie is geleverd;
 • een koop- of huurovereenkomst is getekend (bij een overeenkomst betrekking hebbende op bemiddeling);
 • tijdens de looptijd van de overeenkomst betrekking hebbende op bemiddeling een koop- of huurovereenkomst tot stand komt die niet het gevolg is van de door Intervast Beheer verleende Diensten.

2. In geval van een koop- of huurovereenkomst waarin een opschortende of ontbindende voorwaarde is opgenomen, is de Overeenkomst pas vervuld als er geen beroep meer gedaan kan worden op de opschortende of bindende voorwaarden.

Artikel 16 - Prijzen en betaling

1. Intervast Beheer werkt op basis van no cure no pay, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever is aan Intervast Beheer de overeengekomen vergoeding verschuldigd indien Intervast Beheer zijn dienstverlening succesvol heeft afgerond, of indien de overeengekomen diensten zijn geleverd conform de overeenkomst.

2. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw) tenzij anders overeengekomen.

3. Intervast Beheer voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief, hetgeen in beginsel het tussen Partijen overeengekomen vastgestelde percentage zal inhouden. Indien de kosten van de werkzaamheden afwijkend - dat wil zeggen: niet op basis van een overeengekomen percentage -  dienen te worden berekend, zullen deze kosten achteraf worden berekend aan de hand van de door Intervast Beheer opgestelde urenregistratie (nacalculatie). Betaling van de Diensten van Intervast Beheervindt plaats op de dag van de overdracht via de notaris, tenzij anders overeengekomen.

4. Naast de vergoeding kan Intervast Beheer andere kosten in rekening brengen, waaronder bijvoorbeeld advertentiekosten. Deze kosten worden slechts in rekening gebracht indien Opdrachtgever hiermee ingestemd heeft.

5. Indien Opdrachtgever meer (kijk)afspraken wenst om woningen te bekijken dan overeengekomen in de Overeenkomst, dient Opdrachtgever per extra afspraak een nadere vergoeding te voldoen.

6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Intervast Beheer ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

9. Intervast Beheer is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 14 werkdagen te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Intervast Beheer.

11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

12. Intervast Beheer zal de vergoeding in rekening brengen indien;

 • de Overeenkomst is aangevangen;
 • er een eigendomsoverdracht bij de notaris is geweest in geval van een bemiddelingsopdracht voor de verkoop of aankoop;
 • er een huurovereenkomst tot stand is gekomen tussen Opdrachtgever en huurder.

Artikel 17 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Intervast Beheer zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Intervast Beheer meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Intervast Beheer gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Intervast Beheer de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Intervast Beheer verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Intervast Beheer tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Intervast Beheer op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 - Opschorting en ontbinding

1. Intervast Beheer heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Intervast Beheer gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Intervast Beheer is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Intervast Beheer is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Intervast Beheer te vergoeden voor elk financieel verlies dat Intervast Beheer lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 20 - Overmacht

1. Intervast Beheer is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Intervast Beheer wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Intervast Beheer, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Intervast Beheer zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Intervast Beheer of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Intervast Beheer buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Intervast Beheer is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 21 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Intervast Beheer alleen geacht te bestaan indien Intervast Beheer dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Intervast Beheer, is Intervast Beheer uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Intervast Beheer binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Intervast Beheer deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Intervast Beheer in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door Intervast Beheer leidt tot aansprakelijkheid van Intervast Beheer, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Intervast Beheer. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. De aansprakelijkheid van Intervast Beheer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per jaar dan wel per gebeurtenis/aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.

5. Intervast Beheer sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Intervast Beheer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

6. Opdrachtgever vrijwaart Intervast Beheer voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Intervast Beheer geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Intervast Beheer.

7. Enige door Intervast Beheer opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Intervast Beheer.

8. De inhoud van het opgeleverde advies van Intervast Beheer is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Intervast Beheer opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Intervast Beheer. Intervast Beheer is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Intervast Beheer nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Intervast Beheer haar eigen advies.

10. Intervast Beheer staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Intervast Beheer verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Intervast Beheer vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Intervast Beheer binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Intervast Beheer.

Artikel 22 - Geheimhouding

1. Intervast Beheer en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Intervast Beheer bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Intervast Beheer is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Intervast Beheer opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Intervast Beheer steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Intervast Beheer op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Intervast Beheer zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Intervast Beheer niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Intervast Beheer aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Intervast Beheer vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Intervast Beheer vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Intervast Beheer is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Intervast Beheer en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

6. Bij overtreding van hetgeen bepaald is in dit artikel is Opdrachtgever aan Intervast Beheer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €10.000,- en een boete van €500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van Intervast Beheer onverlet om een schadevergoeding, van welke aard ook, vorderen.

Artikel 23 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Intervast Beheer waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Intervast Beheer en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Intervast Beheer worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Intervast Beheer gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Intervast Beheer rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Intervast Beheer. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Intervast Beheer opgeleverde zaken, dient Intervast Beheer expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Intervast Beheer rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

6. Opdrachtgever geeft toestemming aan Intervast Beheer om foto’s te maken van het pand/perceel en/of de door Opdrachtgever gemaakte foto’s van het pand/perceel te plaatsen op zijn website en/of overige platforms ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

7. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Intervast Beheer, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro  voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van Intervast Beheer om schade te vorderen.

Artikel 24 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Intervast Beheer verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Intervast Beheer zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Intervast Beheer van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Intervast Beheer voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Intervast Beheer voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Intervast Beheer verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 25 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Intervast Beheer of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Intervast Beheer de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Intervast Beheer zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 26 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Intervast Beheeren Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Intervast Beheer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Intervast Beheer en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag (locatie Den Haag), tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Kom in contact

Icon Marker

Van Marumstraat 43
2562 LR Den Haag

Waarom Intervast?

Meer dan 28 jaar ervaring aan uw zijde
Een smetteloze reputatie op vlak van oplevering
Duidelijke werkwijze
Heldere afspraken
Geen verrassingen achteraf
Uw opdracht in behandeling genomen met het grootste zorg en aandacht.